Maahanmuuttajien ammatillisen ja sosiaalisen integraation tukeminen hoiva-alalla

MiCare-hankkeen tavoitteena on hyödyntää kaikkia osapuolia: tukea maahanmuuttajien ammatillista ja sosiaalista integraatiota hoiva-alalla ja samalla parantaa ikäihmisen hoivan laatua.

Maahanmuuttajanaiset ovat heikosti integroituneet Euroopan työmarkkinoille ja he työskentelevät usein matalapalkka-aloilla, kuten kotitöissä ja muissa vähän tai ei lainkaan koulutusta vaativissa tehtävissä (ILO, 2013). Monissa Euroopan maissa kotityöt ovat eräs tärkeimmistä työllisyysmahdollisuuksista maahanmuuttajanaisille (Eurostat, 2012). Myös päättäjät monissa maissa näkevät maahanmuuttajanaisten työelämään integroimisen mahdollisuutena kotityöt ja henkilökohtaisen avustajan tehtävät. MiCare-hanke pyrkii edistämään tätä.

Lukuja

IKÄÄNTYVÄ EUROOPPA

 

Väestörakenteen muutos ja väestön ikääntyminen on vahvistunut suuntaus Euroopan maissa, koska syntyvyys on ollut alhainen useiden vuosien ajan. Eurostatin tuoreet ennusteet osoittavat, että yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2100 mennessä (kuva Väestön ikääntymistrendit EU:ssa).

Väestön ikääntyminen EU:ssa

Source: Eurostats

TYÖPAIKKOJEN KYSYNTÄ PHS-SEKTORILLA

 

Väestörakenteen muutoksella on suora vaikutus henkilö- ja kotitalouspalveluiden (PHS) työpaikkojen kysynnän kehitykseen. Ala kattaa kotitalouksien tukemiseen liittyvät työpaikat ja palvelut, ja on 9,5 miljoonaa työpaikkaa eli 4 prosenttia EU:n kokonaistyöllisyydestä. PHS-alan työpaikoista ikääntyneiden tai heikentyneen itsenäisyyden omaavien ihmisten auttaminen on keskeistä väestön keski-iän noustessa.

TYÖPAIKKOJEN TARJONTA PHS-SEKTORILLA

Toisaalta CEDEFOPin arvioissa PHS-alan työpaikkojen tarjonnasta ennakoidaan, että 4,2 miljoonaa hoitajaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. PHS:n tulokset johtavat sekä lupaaviin työllisyysnäkymiin vanhusten kanssa työskenteleville hoitajille että kiireelliseen tarpeeseen vastata pitkäaikaishoidon tarpeisiin kaikkialla EU:ssa.

ERITYISET TYÖPAIKAT, ERITYISET TAIDOT

 

Ei kuitenkaan ole totta, että kuka tahansa voi tarjota henkilökohtaisia ja kotitalouspalveluja (PHS). “SkillsPanorama Report on Care workers: skills opportunities and challenges (2019)”Muistuttaa, että hoitajina työskenteleviltä henkilöiltä edellytetään erityisiä taitoja, kuten esimerkiksi kielitaitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja havainnointikykyä fyysisen ja henkisen terveyden   päivittäiseen.

MiCare-hanke

Erasmus+-ohjelman rahoittama MiCare-hanke edistää maahanmuuttajanaisten sosiaalista ja ammatillista kotoutumista hoitoalalle seuraavilla keinoilla:

  • Konkreettisten työkalujen tarjoaminen maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille osallistumisen tueksi. 
  • Ammatillisten hoitopalvelujen tarjoamisen edistäminen virallisessa taloudessa harmaan talouden sijaan.
  • Pitkäaikaishoitojärjestelmien laadun parantaminen EU:ssa.  

Hanketta tukee kuusi kumppaniorganisaatiota (CESUR, LAUREA, MARGOTTA, UDD ja WIAB) ja sitä koordinoi IPERIA, ranskalainen järjestö, joka työskentelee Ranskassa kotityöalan tunnustamisen ja ammattimaistamisen parissa ja jolla on useiden vuosien asiantuntemusta eurooppalaisista hankkeista.


MiCaren päävaiheet

Marraskuu 2020–elokuu 2021

Maiden välisen tutkimuksen tuottaminen, jossa yksilöidään maahanmuuttajanaisten ammatilliseen kotouttamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, esteitä ja vaikutuskeinoja.

Syyskuu 2021–marraskuu 2022

Työkalujen kehittäminen

  • Osaamiskehys, joka sisältää osaamista ja taitoja työskennellä vanhusten hoitajana.
  • Arviointityökalu koulutustarpeiden tunnistamiseksi.
  • Monimuotokoulutuskurssi.

 

Joulukuu 2022–helmikuu 2023

Kokeiluvaihe kolmessa kumppanimaassa, jossa hanketyökaluja testattiin todellisissa olosuhteissa.

Maaliskuu 2023–kesäkuu 2023

Koostaminen, tietojen analysointi ja MiCare-työkalujen käytännön oppaan suunnittelu. Tiedotustapahtumien järjestäminen kumppanimaissa.