Maahanmuuttajien ammatillisen ja sosiaalisen integraation tukeminen hoiva-alalla

MiCare-hankkeen tavoitteena on hyödyntää kaikkia osapuolia: tukea maahanmuuttajien ammatillista ja sosiaalista integraatiota hoiva-alalla ja samalla parantaa ikäihmisen hoivan laatua.

Maahanmuuttajanaiset ovat heikosti integroituneet Euroopan työmarkkinoille ja he työskentelevät usein matalapalkka-aloilla, kuten kotitöissä ja muissa vähän tai ei lainkaan koulutusta vaativissa tehtävissä (ILO, 2013). Monissa Euroopan maissa kotityöt ovat eräs tärkeimmistä työllisyysmahdollisuuksista maahanmuuttajanaisille (Eurostat, 2012). Myös päättäjät monissa maissa näkevät maahanmuuttajanaisten työelämään integroimisen mahdollisuutena kotityöt ja henkilökohtaisen avustajan tehtävät. MiCare-hanke pyrkii edistämään tätä.

Lukuja

HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT JA KOTITYÖNTEKIJÄT

Italiassa on 881 702 kotityöntekijää, joista yli 80 % on maahanmuuttajataustaisia. Työvoimatutkimuksen mukaan Espanjan 660 000 kotityöntekijästä vain 36 % on espanjalaista syntyperää. Ranskassa on 3,2 miljoona kotitaloutta työnantajina ja yli 1,5 miljoonaa kotityöntekijää. Jopa 87 % 1,4 miljoonasta kotityöntekijästä on maahanmuuttajataustaisia naisia. Cedefopin ”Skills Panorama Report on Care workers: skills, opportunities and challenges (2019)” –raportin mukaan henkilökohtaisen avustajan ja kotona tapahtuvan hoivan aloilla on hyvät tulevaisuuden työnäkymät ja tarve työntekijöille näillä aloilla tulee lisääntymään.

Kuka tahansa ei voi toimia kotityöntekijänä tai henkilökohtaisena avustajana. Nämä työt vaativat osaamista, joka on usein aliarvioitua tai vaikeaa tunnistaa. Työntekijät tarvitsevat monenlaisia taitoja, kuten kielitaito (erityisesti kun työskennellään lasten tai ikäihmisten kanssa), hyviä käytöstapoja, huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn (Deutscher Frauenrat, 2013).

IKÄÄNTYVÄ EUROOPPA

Vuonna 2018 yli 65-vuotiaat muodostivat viidenneksen koko Euroopan väestöstä. Vuoteen 2050 mennessä ikäihmisten määrän arvioidaan nousevan 30 % Euroopan väestöstä. (Eurostat, 2019) Ikäihmisten määrän kasvu johtaa myös kotityöntekijöiden ja henkilökohtaisten avustajien määrän kasvuun. Joidenkin arvioiden mukaan tälle alalle syntyy vähintään 5 (FESI, 2018) tai jopa 20 miljoonaa uutta työpaikkaa (Blueprint about Digital Transformation, 2017).

MiCare-hankkeen tunnistamat taidot

Skills Panorama –raportin mukaan kotityöntekijöitä ja henkilökohtaisia avustajia tarvitaan runsaasti enemmän vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeita. Taitoja, kuten vuorovaikutustaidot, kuunteleminen, tahdikkuus, empatia ja neuvottelutaidot, tarvitaan tässä työssä. Kotityöntekijät ja henkilökohtaiset avustajat tarvitsevat lisäksi arviointitaitoja autettavan päivittäisen voinnin tarkkailuun.

Tästä näkökulmasta MiCare-hanke on myös linjassa 2020 Erasmus+ -ohjelman kanssa, joka painottaa erityisesti toimintaa, joka lisää valmiuksia osallisuuden ja erilaisuuden hallintaan. Tämä sisältää myös kulttuurien ja kielten sopeuttamisen erilaisiin koulutuksiin ja vapaa-ajan toimintaan.

MiCare-hankkeen tärkeimmät toiminnot:

01.

MiCare-hankkeen Benchmarking-raportti

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan vertaileva analyysi jo olemassa olevien maahanmuuttajanaisille suunnattujen koulutusten ja hyvien käytänteiden kartoittamiseksi kaikissa hankkeessa mukana olevissa maissa.

02.

MiCare-hankkeen osaamisen viitekehys

Hankkeen toisessa vaiheessa luodaan osaamisen viitekehys ikäihmisten parissa tehtäviin kotitöihin ja henkilökohtaisen avustajan tehtäviin maahanmuuttajataustaisille naisille. Samalla luodaan oppimisen malli, jossa on yhteinen osa kaikille maille ja lisäksi jokaisen maan yksilöllisiin tarpeisiin kehitetty osa. Osaamisen viitekehys ja oppimisen malli ovat linjassa EQF-viitekehyksen kanssa ja ne pyritään mukauttamaan ECVET-järjestelmään.

03.

MiCare-hankkeen itsearviointi-työkalu

Hankkeen kolmannessa vaiheessa kehitetään “oma ammatillinen profiilini” itsearviointi-työkalu, jolla maahanmuuttajanaiset voivat arvioida tietojaan ja taitojaan sekä tunnistaa mahdollisia kehittämiskohtia näissä.

04.

MiCare-hankkeen koulutuksen työkalupakki

Hankkeen neljännessä vaiheessa kehitetään erilaisia koulutusmoduuleja ja –materiaaleja maahanmuuttajanaisten ammatillisen ja sosiaalisen integraation tukemiseksi. Koulutuksissa huomioidaan eri kulttuurit, kielet ja kommunikaatiotaidot. Koulutus järjestetään EQAVET-periaatteiden mukaisesti.

05.

MiCare-hankkeen opaskirja

Hankkeen viimeisessä vaiheessa julkaistaan opaskirja, jonka avulla hankkeen ulkopuoliset toimijat saavat käsityksen siitä, miten hankkeessa kehitettyjä työkaluja ja materiaaleja voi ottaa käyttöön. Opaskirjan tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten naisten koulutusta henkilökohtaisen avustajan / kotityöntekijän työhön sekä parantaa ikäihmisten hoivan laatua.