Tulokset

Metodologia

MiCare-hanke yhdistää alhaalta ylös -lähestymistavan ja eurooppalaisen hankelähestymistavan käyttämällä yhteisiä referenssejä eurooppalaisena tutkintojen viitekehyksenä (European Qualifications Framework, EQF) ja eurooppalaisena ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksena (European Quality Assurance in Vocational Education and Training, EQAVET). Yhdistetty metodologia antaa toisaalta paremman ymmärryksen kohderyhmän erityistarpeista ja toisaalta varmistaa eurooppalaisten standardien vahvan noudattamisen, mikä helpottaa hanketyökalujen mukauttamista ja integrointia erilaisiin konteksteihin.

Tulokset

1. Vertailuraportti

Vertailuraportti nykyisistä mahdollisuuksista tukea maahanmuuttajataustaisten kotihoitajien kotoutumista ja koulutusta Euroopassa. Raporteissa esitetään yleiskatsaus siirtotyöläisten erilaisiin koulutuksiin ja välineisiin heidän tutkintonsa tunnustamiseksi kussakin kumppanimaassa.

 

Keskeiset tulokset

  • 25 hyvän käytännön arkisto, jolla tuetaan maahanmuuttajien, erityisesti maahanmuuttajanaisten, integroitumista työmarkkinoille.
  • Synteesi asiantuntijoiden suosituksista maahanmuuttajanaisten kouluttamisen ja kotouttamisen parantamiseksi.
  • Hoitoalalla toimimiseen tarvittavan osaamisen tunnistaminen.
  • Kumppanimaissa voimassa olevan lainsäädännön arkisto, joka koskee terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmää, koulutusta ja sertifiointia sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

     Vertailuraportti

2. Osaamiskehys

Osaamiskehys, joka määrittelee vanhusten kotona työskenteleviltä maahanmuuttajahoitajilta vaadittavat taidot. Tämä työkalu sisältää kaikkien kumppanimaiden yhteisen osan sekä kansalliset merkinnät, jotka on mukautettu kunkin maan kumppanilainsäädännön mukaan.

Keskeiset tulokset

Vanhusten kanssa työskentelevien hoitajien kannalta keskeisten viiden ydinalueen tunnistaminen

 • Hoitotyö ammattilaisen tuottamana palveluna.
 • Hoitotyötä koskevat lait ja määräykset.
 • Kotitalouksien ja arjen apu.
 • Henkilökohtainen apu.
 • Hoitotyö.

     Keskeiset tulokset

 

3. Arviointityökalu

Ammatillisen profiilin työkalu, jolla arvioidaan siirtotyöläisten tietoja ja taitoja puuttuvien pätevyyksien tunnistamiseksi ja niiden hankkimiseksi erityiskoulutuksen avulla. 

Keskeiset tulokset

Vuorovaikutteiseen digitaaliseen työkaluun upotettu verkkokysely, AssessmentQ, käännetty kaikille kumppanikielille.

 • Sisältää automaattisia arviointikysymyksiä, joilla mitataan maahanmuuttajanaisten luottamusta kykyihinsä.
 • Sisältää arviointikysymyksiä, joilla mitataan aiempia tietoja ja osaamista objektiivisesti.
 • Työkalua voitaisiin käyttää maahanmuuttajien parissa työskentelevien ohjaajien ja kouluttajien työkaluna.

Arviointityökalu

PDF-versio

Jos haluat käyttää arviointitilaa, ota yhteyttä osoitteeseen contact@micareproject.eu

4. Koulutustyökalupakki

Koulutustyökalupakki sisältää moduuleja ja materiaaleja, jotka tukevat maahanmuuttajien ammatillista ja sosiaalista kotoutumista. Työkalupakin sisältö kiinnittää huomiota kulttuurinäkökohtiin, kansalliskieleen, viestintään ja suhdetaitoihin. Koulutuksessa on mahdollista käyttää monipuolista ja reagoivaa opetusta ja koulutusta

Keskeiset tulokset

 • 5 moduulia, jotka perustuvat CFW:ssä korostettuihin taitoihin.
 • Monimuotoinen oppimismuoto (moodle).
 • Joukko aktiviteetteja (ryhmä- ja yksilöharjoituksia).

Moodle platfrom

PDF-versio

Jos haluat käyttää arviointitilaa, ota yhteyttä osoitteeseen internacional@cesurformacion.com

5. Ohjeet

Käytännön opas hankkeen tarjoamien työkalujen ja materiaalien käyttämisestä, jotta voidaan tukea muiden eurooppalaisten toimijoiden tulosten käyttöä ja tarjota hyödyllisiä näkemyksiä politiikan suunnitteluun, mikä myötävaikuttaa maahanmuuttajataustaisten kotihoitajien koulutustarjonnan parantamiseen. ja laadun parantamiseen hoidon saajille.

Keskeiset tulokset

MiCare-työkalujen ohjeet.

 • Koulutustyökalupakin opas.
 • MiCare-koulutuspolku (verkossa ja lähiopetuksena toteutettavat moduulit)
 • Mitä opimme ja suositukset

Ohjeet